Condicions de compra

 

PREUS IVA INCLÒS.
Els preus i les condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. Això no obstant, la realització de la comanda mitjançant l’emplenament del formulari de compra implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions generals de venda vigents en aquest moment concret. Una vegada formalitzada la comanda s’entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen el consumidor adquirent, i des d’aquest instant els preus i les condicions tindran caràcter contractual, i no podran ser modificats sense l’acord exprés dels dos contractants. El castellà serà la llengua utilitzada per formalitzar el contracte, tenint com a segon el català. El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà i l’usuari hi tindrà accés a la zona de client

 

Devolucions

 

Conformement a la legislació vigent, es pot procedir a la devolució de productes, pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client. Per això cal complir les condicions exposades en aquesta pàgina de condicions.

 

Condicions de devolucions per a clients particulars

No s’acceptaran devolucions dels productes següents, tal com estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries :

 

  1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el dret de desistiment.
  2. El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.
  3. El subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, com ara els ordinadors configurats a la carta.
  4. El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
  5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  6. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
  7. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva que en conseqüència perd el dret de desistiment.

 

Tota mercaderia ha de ser retornada al seu embalatge original amb tots els accessoris que contingui, en perfecte estat i protegida, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l’article. En cas contrari, ens reservem el dret de rebutjar la devolució.

 

Un cop emplenat i enviat el formulari de devolució rebrà les instruccions perquè ens ho faci arribar a les nostres instal·lacions al seu correu electrònic. Haureu d’enviar els béns sense cap demora, en un termini màxim de 14 dies des que ens comuniqueu el vostre desig d’exercir el dret.

 

Les despeses de transport originades per la devolució seran a càrrec seu. Vostè és lliure d’escollir i buscar l’agència que més s’adapti a les vostres necessitats o us ofereixi les tarifes més competitives. No obstant això, podeu fer un càlcul del cost que us pot portar la devolució aquí:

o http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-calculador_tarifas/sidioma=es_ES

 

Un cop rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de limport. Us retornarem el pagament rebut de vostè, inclosa la despesa de lliurament amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim. Us farem l’abonament en un termini màxim de 14 dies naturals des que exerceixi el vostre dret de desistiment. Fins que no hàgim rebut els béns podrem retenir el reemborsament.

 

Devolució de productes amb regal o promoció.

Serà obligatori la devolució completa (pack complet o article + regal) per poder procedir al reemborsament. En el cas de productes que inclouen codis de descàrrega de jocs serà requisit no haver-lo descarregat per procedir a l’abonament complet. En cas que s’hagi descarregat, es descomptarà l’import del joc al total a reemborsar.

 

Condicions de devolucions per a serveis

A Urban Style MR oferim la devolució de l’import sempre que sigui en un termini superior a 24 hores.

Intentarem si podem recol·locar el servei en data i hora diferent perquè puguem ajudar-lo al màxim possible.

En cas dun termini inferior a 24h no hi haurà devolució i es perdrà limport íntegrament.

 

Cancel·lacions de comandes

Aquelles cancel·lacions de comandes que impliquin una devolució al client i que siguin per transferència bancària tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius, si bé intentem que el termini no sigui superior a 7 dies.